Regulamin tworzenia strony www

Regulamin tworzenia stron WWW

 1. Wykonawcą jest właściciel serwisu WhiteHatHacker.pl, Zamawiającym  jest klient zlecający usługę.
 • Zamawiający zlecając usługę wykonania strony www (w szczególności w formie telefonicznej lub e-mailowej) w serwisie WhiteHatHacker.pl, określa pełną i bezwarunkową akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną.
 • Przedmiotem zawartej umowy jest strona internetowa, którą wykonujemy w taki sposób, żeby wyświetlała się prawidłowo i tak samo lub w bardzo zbliżony sposób we wszystkich dostępnych przeglądarkach takich jak Internet Explorer w wersji 11 i wyżej, oraz Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari, w najnowszych wersjach oraz w rozdzielczości nominalnej sprzętu wyświetlającego obraz tj. min. 1300 pikseli w szerokości i min.760 wysokości. Wysokość roboczą należy rozumieć jako przeglądarkową bez dodatków, pasków, toolbarów i innych elementów niestandardowych samej przeglądarki.
 • Strona wykonujemy techniką responsywną tj. będzie dopasowywała się do urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet zgodnie z posiadaną rozdzielczością.
  a)  Menu strony lub inne elementy, które nie mogą wyświetlić się poprawnie na stronie mobilnej zostaną pominięte lub skompresowane w taki sposób, aby zmieściły się w całości
  b)  Obrazki i teksty będą odpowiednio wyskalowane i przygotowane tak, aby wczytywały się w miarę jak najszybciej.
 • Wykonawca nie odpowiada za zawirusowany, nie zoptymalizowany lub wadliwy sprzęt mobilny lub sprzęt typu PC lub ultrabook/laptop Zamawiającego.Strona odebrana jest poprawnie tylko w powiększeniu standardowym 100% przeglądarki internetowej oraz w systemie operacyjnym wielkość czcionek i tekstów o rozmiarze 100%.
 •  Wykonawca przygotuje stronę responsywną w standardach powszechnie stosowanych urządzeń, certyfikowanych przez producenta systemu oraz jednocześnie dopuszczonych do użytku w Polsce. Na innych nie wymienionych w tym punkcie (np. niecertyfikowanych)  urządzeniach WYKONAWCA nie gwarantuje poprawnego wyświetlania strony w wersji mobilnej.
 • Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że wersje mobilne stron wyglądają inaczej na każdym urządzeniu i w przypadku błędnego wyświetlania się elementów opisanych w pkt.3, Wykonawca zastosuje możliwie jak najlepsze dopasowanie wyświetlanej strony do urządzeń mobilnych.
 • Wykonawca wykona stronę www Zamawiającego w oparciu o serwis bazodanowy w najnowocześniejszym standardzie i wysokim bezpieczeństwie danych.
 • Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wyświetlanie się strony lub jej elementów w przypadku posiadania niesprawnej przeglądarki lub systemu operacyjnego, źle ustawionej lub złej posiadanej rozdzielczości ekranu, jak również braku odpowiednich wtyczek lub pluginów odpowiedzialnych za wyświetlanie treści w niej zawartej. Strona www oparta będzie o wtyczki i pluginy JQuery i Java, które są powszechnie stosowane w przeglądarkach internetowych.
 1. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania projektu graficznego wyglądu strony www, który przedstawi Zamawiającemu w ciągu 5 dni od zawarcia umowy.
  a)  W przypadku braku akceptacji lub propozycji zmian w projekcie graficznym Zamawiający zleca dokonanie poprawek w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze, aż do skutku, z zastrzeżeniem, że poprawki dotyczą zmian kosmetycznych, a nie całego projektu lub zmian znaczących typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolorów w projekcie, usunięcie dużej ilości pomysłów i zamiana na inne niepodobne do poprzednich. Każda zmiana przesuwa termin wykonania umowy nie dłużej niż o 2 dni robocze.
  b)  W przypadku chęci dokonania zmian znaczących opisanych w pkt a) Wykonawca ma prawo zażądać zapłaty za wykonanie kolejnego projektu, który wynosi 90 zł netto za projekt.
  c)  W przypadku akceptacji projektu graficznego wyglądu strony przez Zamawiającego w pierwszym etapie lub po poprawkach graficznych dotyczących tego projektu Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowych działań dotyczących dalszej realizacji umowy tj. najpóźniej na drugi dzień roboczy od momentu akceptacji projektu. Akceptacja zostanie potwierdzona e-mailem korespondencyjnym, który jest podstawą wykonania dalszych prac.
  d)  W przypadku posiadania przez Zamawiającego własnego projektu graficznego strony, Zamawiający przesyła jedną obowiązującą na dzień podpisania umowy wersję graficzną swojego projektu, która będzie obowiązywała do końca  prac nad budową strony www Zamawiającego. Zamawiający składa oświadczenie, że dostarczony projekt nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich innych osób zgodnie z posiadaną wiedzą Zamawiającego na dzień przekazania projektu.
 1.  Wykonawca zamieści na stronie www Zamawiającego następujące elementy:
  a)  logo (znak graficzny), zdjęcia i inne dostarczone media;
  b)  dane  kontaktowe i stopkę,
  c)  zdjęcie lub banner główny – reprezentujący stronę;
  d)  Menu do podstron oraz/lub grafikę ruchomą ;
  e)  Treść o której mowa w pkt.12 a)
  f)   system zarządzania zawartością podstron.
 1. Zamawiający dostarczy wszystkie niezbędne materiały do podstron w postaci:
  a)  Mapy strony (układ wszystkich stron głównych oraz podstron, a w przypadku kilku menu, opis jaka treść nagłówków znajdzie się w danym menu) oraz treści do strony sformatowanej odpowiednio do formatu HTML.
  b)  Zawartość w formie czytelnej to znaczy elektronicznym tekstem odpowiednio sformatowanym, mogąc wspomagać się rysunkiem, szkicem lub inną stroną internetową jako wzorzec. Treść tekstowa podstron musi zostać przygotowana w postaci pliku Word (lub podobnego typu dokumentu z formatowaniem i układem ew. obrazów. Nie stosujemy plików typu Power Point i Excel)
  c)  Zdjęcia lub obrazki w odpowiedniej dla projektu rozdzielczości (w przypadku banerów zaleca się, aby były to zdjęcia panoramiczne) ). Jeżeli Zamawiający nie posiada zdjęć, Wykonawca może je zakupić z serwisów typu stock i doliczyć ustalone mailowo koszty do faktury. Koszt ten jest rozliczany poza tą umową i ustalany indywidualnie poprzez e-mail. Zakup zdjęć wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Zdjęcia zakupione są na licencji pozwalającej na komercyjne korzystanie zgodnie z zasadami serwisu typu stock.
  d)  Inne treści typu animacje lub wytyczne do animacji, filmy itp.
 1. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych  przekaże  materiały, opisane w pkt.12,  na maila, ftp, nośnikiem danych lub w inny elektroniczny sposób umożliwiający jego odczytanie. W przypadku dokonywania odnowienia strony lub kopiowania zawartości z obecnie posiadanej strony www, Zamawiający wskaże konkretnie które strony i podstrony (zakładki) mają zostać przeniesione i w jakiej formie.
 1. Zamawiający oświadcza, że przekazane, wyżej wymienione, elementy nie naruszają niczyich dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich, w tym autorskich.
 1. Zamawiający dostarczy w ciągu 3 dni roboczych dostęp do hostingu w postaci loginu i hasła do panelu hostingowego swojego usługodawcy w tym dane hostingowe niezbędne do uruchomienia strony.
  a)     Jeżeli Zamawiający odmówi przekazania tych danych w w.w. terminie lub przekaże je niekompletne, Wykonawca ma prawo odmówić wykonania usługi, wykonać ją za dodatkową opłatą lub z niej zrezygnować do czasu usunięcia przez Zamawiającego opisanych przeszkód
  b) Dostęp do hostingu Zamawiającego musi być właściwy, zgodny ze standardami, a ścieżki (w tym do bazy danych) skonfigurowane poprawnie. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł poprawnie skonfigurować systemu CMS, ma prawo odmówić wykonania usługi, wykonać ją za dodatkową opłatą lub z niej zrezygnować do czasu wskazania poprawnych zależności.
  c) Zamawiający zapewnia, że serwer hostingowy posiada możliwość kopiowania i usuwania plików bez dodatkowych uprawnień, instalacji baz danych  MySQL oraz  możliwość zarządzania nimi jak również posiada możliwość odzyskania kopii zapasowych baz i plików (bez dodatkowych opłat tylko w przypadku gdy przywracanie dokonywane jest nie z winy użytkownika) do minimum 7 dni wstecz. W innym przypadku Zamawiający odpowiada za utratę plików lub  nadpisanie.strony/logo itp.
 1.  Wykonawca w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt i na podstawie materiałów  przekazanych zgodnie z pkt. 12 (plików tekstowych zdjęć itp.) zamieści jednorazowo treści (bez poprawek) na wykonywanej stronie internetowej. Ilość podstron które obejmuje wypełnienie treścią przez Wykonawcę to ustalona ilość podstron w korespondencji e-mail. Każda kolejna poprawka lub dodanie nowej podstrony powyżej ustaleń, to koszt podlegający ustaleniom między Wykonawcą a Zamawiającym.
 1. Wykonawca nie jest zobowiązany do wprowadzania treści na podstrony, które nie zostały przedstawione przez Zamawiającego w, określonym w pkt 12, terminie oraz powyżej ilości podstron obejmujących ustalenia, których mowa w pkt 16.. Może to zrobić za dodatkową opłatą.
 1.  Gdy zdarzy się sytuacja, że strony uzgodnią, iż przebieg tworzenia strony realizowany będzie  czasowo lub stale w formie pokazywania każdej zmiany z poziomu Wykonawcy do akceptacji Zamawiającego, każda wykonana korekta lub pakiet zleconych korekt, będzie akceptowany pisemnie w formie emaila stanowiącego każdorazowo załącznik do umowy z zastrzeżeniem, że:
  a)     Każda korekta będzie zlecona w formie: Lp. | Rodzaj problemu/sprawy | link do strony – miejsca i/lub zrzutu ekranu |
  b)     Korekty dotyczą zmian kosmetycznych, a nie całego projektu lub zmian znaczących typu zmiana logotypu, zmiana wszystkich kolorów w projekcie, usunięcie ustalonych wcześniej pomysłów i zamiana na inne nie podobne do poprzednich lub Zmiana układu zakładek lub połączenie kilku w jedną, bądź jednej w kilka.
  c)     Każda zmiana może przesunąć, bądź w uzasadnionych przypadkach przesuwa termin wykonania umowy nie dłużej niż o 2 dni robocze.
  d)     Wykonawcę i Zamawiającego obowiązuje ten sam termin w przypadku, gdy któraś ze stron zażąda terminu na odpowiedź bądź wykonanie poprawek. Nie może to być termin dłuższy niż 2 dni robocze.
  e)     Sprawy wymagające doprecyzowania mogą zostać wyjaśnione telefonicznie lub osobiście lecz pod warunkiem sporządzenia notatek, a w przypadku spotkania osobistego – również podpisu obu stron na sporządzonych ustaleniach.
  f)      Korekty nieuzasadnione, nie mające związku z poprzednimi lub początkowymi ustaleniami nie będą brane pod uwagę ai Wykonawca może rozważyć ich wykonanie odpłatnie poza harmonogramem. Zapłata ta wraz ze zleceniem nie wchodzi w część obecnej umowy i musi zostać sporządzona osobną umową lub zleceniem.
  g)     Gdy korekta wymagana jest z winy niedopatrzenia lub niezrozumienia Wykonawcy, ma on na korektę maksymalnie jeden  dzień roboczy. Termin wykonania umowy w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony o ten jeden dzień roboczy.
  h)     Wykonawca zobowiązuje się do skrupulatnego i dokładnego wyjaśniania i dążenia do zrozumienia oraz zadawania pytań, a Zamawiający ma obowiązek wszystkie te wątpliwości wyjaśnić obrazowo i czytelnie w formie telefonicznej bądź e-mailowej.
 1. Wykonawca zastrzega, że w przypadku braku odpowiednich i czytelnych wyjaśnień ze strony Zamawiającego w kwestii jakichkolwiek korekt, będzie mógł konkretną sprawę pominąć i nie dokonywać jej realizacji – zostawiając ją w stanie w jakim została wykonana.
 • W przypadku, gdy Wykonawca zakończy wszystkie zlecone prace, ma obowiązek poinformować o tym e-mailem lub drogą telefoniczną Zamawiającego, a Zamawiający ma 2 dni robocze na akceptację lub wniesienie uwag. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych drogą e-mailową lub telefoniczną, traktuje się ten fakt jako akceptację wykonanych zmian.
 • Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania Zamawiającego z działaniem systemu zarządzania serwisem w dowolnej formie przekazu oraz do posprzedażowej opieki w postaci mailowego instruktarzu wykonywanego jednorazowo dla danego zagadnienia zgłoszonego przez Zamawiającego w okresie jednego roku od podpisania umowy.
 • Wykonawca po otrzymaniu zapłaty umożliwi Zamawiającemu administrowanie zamówioną stroną www na następujących warunkach:
  a)  Wykonawca udostępni  Zamawiającemu, indywidualny wewnętrzny identyfikator oraz wewnętrzne hasło dostępu do modułu administracyjnego strony www                  b)  Administrowanie stroną www polega na samodzielnym  modyfikowaniu przez Zamawiającego treści  zawartych na stronie www  łącznie z zamieszczaniem do wglądu lub do pobrania dokumentów w popularnych formatach typu *.doc, *.txt, *.pdf, *.xls, *.mdb, *.cdr, *.tif, *.jpg, *.gif, *.bmp;
  c)  Pliki w formatach wymienionych w pkt. b), Zamawiający będzie wysyłać lub wskazywać do wstawienia na stronę www Zamawiającego na własną odpowiedzialność. Zamawiający po wykonaniu umowy przez Wykonawcę nabywa pełne prawa autorskie do strony www, oraz jest w pełni odpowiedzialny za treści, zdjęcia i inne formy medialne znajdujące się na stronie.
 • . Materiały o których mowa w pkt 22 ppkt. b) oraz c) nie mogą naruszać dóbr osobistych i jakichkolwiek praw w tym autorskich.
 • Wykonawca deklaruje możliwość administrowania wykonaną stroną www w imieniu Zamawiającego za dodatkową opłatą na następujących warunkach:
  a)  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do administrowania stroną www;
  b) Zamawiający będzie wysyłać do Wykonawcy wszelkie materiały do zamieszczenia na stronie www;
  c)  Wykonawca zamieści otrzymane materiały na stronie www w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia ich otrzymania.
  d)  Istnieje możliwość instalowania nowych funkcji, które nie zostały zrealizowane w ramach tej umowy i nie wchodziły w jej zakres, za odpowiednią opłatą przedstawioną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego.
 • Koszty wykonywania czynności zawartych w punkcie 24  są ustalane indywidualnie poprzez akceptację e-mailem.
 • Po dokonaniu zmian przez Wykonawcę zmian treści www na warunkach określonych w pkt 24, odpowiedzialność za treści medialne przechodzi na Zamawiającego.
 • Po dokonaniu zapłaty za wykonanie strony www Wykonawca przekaże lub wskaże Zamawiającemu na wyraźne żądanie kod źródłowy strony www.
 • Z chwilą dokonania całkowitej zapłaty za usługę, przechodzą na Zamawiającego wszystkie prawa autorskie majątkowe do strony www (w szczególności koncepcji graficznej oraz kodu źródłowego) na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności wskazanych w art. 50 i art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych – w tym w zakresie:
  a)  utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym w szczególności techniką cyfrową lub drukarską, zarówno strony wwwY jak i nośników na których są utrwalone,
  b)  wprowadzania do obrotu w dowolny sposób, zarówno strony www jak i oryginału czy egzemplarzy nośników na których stronę utrwalono,
  c)  użyczania lub najmu lub innego udostępniania zarówno strony www jak i oryginałów lub egzemplarzy nośników, na których ją utrwalono,
  d)  rozpowszechniania w dowolny sposób, w tym w szczególności publikacji i publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w tym via Internet,
  e)  dokonywania opracowań oraz modyfikacji, w tym tłumaczeń,
  f)   trwałego lub czasowego zwielokrotnienia strony www w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  g)  wprowadzania do obrotu lub pamięci urządzeń elektronicznych, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania strony internetowej;
  h)  tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w STRONIE;
  i)   rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, strony www lub jej kopii,
  j)   sporządzenia kopii zapasowej;
  k)  obserwowania, badania i testowania funkcjonowania strony www w celu poznania jej idei i zasad w trakcie wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania strony internetowej lub bez związku z tymi czynnościami;
  l)   zwielokrotniania kodu źródłowego i wykorzystywania go na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w umowie lub tłumaczenie jego formy;
 • Z chwilą przejścia majątkowych praw autorskich, na Zamawiającego przechodzi także prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do opracowań na wszystkich polach eksploatacji.
 •  Wykonawca oświadcza, że nie będzie wykonywał autorskich praw osobistych.
 • Własność nośnika na którym stronę www utrwalono z chwilą dostarczenia przechodzi na Zamawiającego.
 • Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji technicznej na wykonaną stronę www w okresie 2 lat od zaakceptowania strony przez Zamawiającego.
 • Wykonawca po wykonaniu usługi, może umieścić na wszystkich stronach serwisu Zamawiającego swoją stopkę w postaci reklamy tekstowej, małym drukiem, widoczną półprzeźroczyście, nie zasłaniającym stopki Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do nieusuwania stopki przez cały okres użytkowania serwisu. Punkt ten nie ma zastosowania, gdy Zamawiający wyrazi sprzeciw w e-mailu, w początkowej fazie korespondencji roboczej,  przy tworzeniu strony.