Regulamin serwisu

Regulaminy serwisu WhiteHatHacker.pl

Regulamin przyjęcia sprzętu do serwisu

 1. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Przyjęcie sprzętu komputerowego do serwisu odbywa się w siedzibie, u klienta lub za pośrednictwem kuriera.
 3. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem, a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów:
  1. nadanie nr serwisowego,
  2. przyjęcie zgłoszenia, wydanie dokumentu
  3. badanie sprzętu, diagnoza usterki,
  4. ustalenie kosztów i przebiegu naprawy za pośrednictwem email lub strony internetowej serwisant-online.pl,
  5. zakończenie naprawy – informacja Klienta,
  6. wydanie z naprawy.
 • Sprzęt dostarczany do serwisu musi być kompletny . Na żądanie Klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki.
 • Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.
 • Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 21 dni roboczych od daty przyjęcia sprzętu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem.
 • Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest dokument zgłoszenia userki . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu dokumentu zgłoszeniowego oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.
 • Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych.
 • Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach, nośnikach, itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.
 • Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy (lub rezygnacji z naprawy) Serwis nalicza koszty magazynowania sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.
 • Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy lub rezygnacji z naprawy staję się rzeczą niczyją w rozumieniu artykułu 180 KC i oznacza że klient porzucił własność. Sprzęt przepada na rzecz serwisu WhiteHatHacker  zgodnie z artykułem 181 KC, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta.
 • W wypadku wysyłki sprzętu poprzez kuriera koszty naprawy są określane indywidualnie po dotarciu sprzętu do punktu serwisowego.
 • Na  wykonane usługi Serwis udziela gwarancji opisanej w protokole wykonania czynności serwisowych liczonej od daty wykonania świadczenia. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, na które nie udzielmy gwarancji. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole wykonania czynności serwisowych lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez Serwis. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do punktu naprawy na własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej Serwis obciąża Reklamującego kwotą 100 zł brutto za ekspertyzę.
 1. Gwarancja na elementy nie obejmuje:
 1. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
  1. uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
  2. uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
  3. przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)
  4. części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu
 2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy gwarancji między Serwisem a Reklamującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby
 3. niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby serwisu WhiteHatHacker .
 4. W przypadku braku możliwości naprawy Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu
 5. Naprawy sprzętu do kwoty 150 zł netto wykonywane są automatycznie bez wcześniejszej konsultacji z klientem. W przypadku rezygnacji z naprawy gdy koszt przekracza kwotę 150 zł netto klient ponosi koszt diagnozowania sprzętu w kwocie 80 zł netto.